010 - 30 20 353   
Offerte aanvragen
0item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene Verkoop- en montagevoorwaarden

 MOR SPORT

 

Artikel 1 (definities)

1. Gebruiker: de vennootschap onder firma MOR SPORT, gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24399706.

2. Contractant: de contractspartij van gebruiker.

3. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

4. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.

5. Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van contractant.

 

Artikel 2 (toepasselijkheid)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of of overige diensten van of met gebruiker, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie of onderhoudswerkzaamheden.

2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. De (ver) nietig (baar) heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen gebruiker en contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.

5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen gebruiker en contractant.

 

Artikel 3 (aanbiedingen, offertes en prijzen)

1. Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kostenvan in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, montage- en installatiekosten, kosten van inbedrijfstelling tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.

3. Gebruiker is onder meer gerechtigde verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke aan contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door gebruiker moeten worden verricht of worden geleverd.

 

Artikel 4 (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

1. De overeenkomst tussen gebruiker en contractant komt pas tot stand nadat gebruiker de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging en die bevestiging afkomstig is van de directie of een bevoegde procuratiehouder. Zolang gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan contractant, kan gebruiker de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van gebruiker, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Indien in de aanvaarding door contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker tevens schriftelijk aan contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen gebruiker en contractant zijn overeengekomen.

5. Gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan contractant door te berekenen. Indien gebruiker een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is contractant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van .. % van de totaal overeengekomen koopprijs. Richtlijn: wat is branchegebruikelijk?

6. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 5 is niet aanwezig indien het doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreft.

7. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere contractanten, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk jegens gebruiker.

 

Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging)

1. Contractant dient eventuele wijzigingen of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door gebruiker is verzonden, schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van gebruiker jegens contractant.

2. Aan contractant getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door gebruiker af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3. Contractant kan géén rechten ontlenen aan de door gebruiker gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijk van de door gebruiker geleverde zaken leveren voor contractant géén grond op om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.

5. Stelt contractant materiaal of onderdelen voor verdere afwerking, montage of installatie beschikbaar, dan is gebruiker slechts verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

6. Gebruiker aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens contractant zelf gemaakt ontwerpen, schetsen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens contractant worden voorgeschreven. Contractant zal gebruiker op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.

7. Contractant is verplicht op eerste vordering van gebruiker onverwijld de noodzakelijke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords.

8. Het is gebruiker te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van contractant is vereist – toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met contractant totstandgekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.

9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens contractant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van gebruiker. Contractant vrijwaart gebruiker geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van contractant of derden.

 

Artikel 6 (levertijden, levering, aflevering en risico)

1. De door gebruiker opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt gebruiker niet in verzuim en kan contractant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist.

2. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor contractant in het voorraad / opslagmagazijn van gebruiker of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door gebruiker kenbaar wordt gemaakt en wordt bevestigd aan contractant.

4. Vanaf het moment als bedoeld in lid 3 worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van contractant en zijn deze voor diens rekening en risico.

5. Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Gedurende het transport zijn de af te leveren zaken niet verzekerd door gebruiker en zijn / komen die zaken reeds voor rekening en risico van contractant. Het risico tijdens transport dient contractant zelf te verzekeren.

6. In het geval aflevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 5, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen - volledig voor rekening van contractant en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

7. Indien – buiten de situatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 – door niet aan gebruiker toe te rekenen omstandigheden de af te leveren zaken niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in lid 5, is gebruiker bevoegd deze zaken voor rekening en risico van contractant al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.

8. Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan contractant te factureren.

 

Artikel 7 (verlangen van zekerheden en opschorting)

1. Indien er gerede twijfel bestaat bij gebruiker omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van contractant, is gebruiker bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 op te schorten totdat contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan gebruiker.

2. Of de door contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van gebruiker. Contractant is aansprakelijk voor de door gebruiker door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.

 

Artikel 8 (opslag, opschorting en retentierecht)

1. Indien contractant weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is gebruiker bevoegd deze zaken voor rekening van contractant op te slaan. Van de opslag zal contractant zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door gebruiker. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan contractant en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van contractant.

2. Ingeval gebruiker overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag - nadat de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden - dat contractant weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is deze een boete van € 100,-- per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,--. Gebruiker is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van gebruiker op aanvullende schadevergoeding.

3. Gebruiker is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door contractant zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van gebruiker uit hoofde van eerdere of lateretotstandgekomen overeenkomsten, danwel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van contractant daaronder uitdrukkelijk begrepen.

4. Ingeval zaken ter reparatie of onderhoud aan gebruiker worden aangeboden, is gebruiker bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen contractant uit hoofde van eerdere of latere totstandgekomen overeenkomsten of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van contractant daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

5. Ingeval gebruiker uit andere hoofde zaken van contractant onder zich heeft, is hij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat contractant heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die de gebruiker – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op contractant.

6. Het krachtens dit artikel aan gebruiker toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze voorwaarden.

7. Ingeval contractant anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens gebruiker of dealer op enigerlei wijze tekortschiet in de naleving van de dealervoorwaarden, is gebruiker eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

 

Artikel 9 (niet - toerekenbare tekortkoming)

1. De in artikel 6 genoemde levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door gebruiker wordt verlengd met de periode, gedurende welke gebruiker door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van gebruiker is sprake, indien gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van gebruiker als bij derden van wie gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van gebruiker in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.

3. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel gebruiker als contractant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft gebruiker, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

4. In geval door overmacht de resterende te leveren zaken of te leveren diensten van gebruiker meer dan twee maanden worden vertraagd, is contractant niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan gebruiker te voldoen voor de zaken of diensten die reeds door gebruiker zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

 

Artikel 10 (garantie)

Gebruiker verleent slechts garantie op de door hem (af)geleverde zaken overeenkomstig de voorwaarden en bedingen als omschreven in de meest recente aan contractant ter hand gestelde service en garantieregeling, welke hier als woordelijk herhaald en als ingelast dienen te worden beschouwd.

 

Artikel 11 (aansprakelijkheid)

1. Buiten zijn aansprakelijkheid op grond van de verleende garantie overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, is gebruiker slechts aansprakelijk voor schade, geleden door contractant of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen gebruiker verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:

a) gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve,

alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door of namens contractant uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan gebruiker of aan door deze ingeschakelde derden;

b) gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van contractant of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens gebruiker mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door contractant, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;

c) ingeval van mondelinge door of namens gebruiker verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

d) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 25.000,-.

e) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Contractant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

f) de door gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door contractant te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door contractant geleden schade.

 

3. Contractant is gehouden gebruiker, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).

4. Indien contractant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker totstandgekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die gebruiker en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van gebruiker op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 12 (reclames)

1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van contractant op het feit dat de door gebruiker afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.

2. Contractant is verplicht ingeval van aflevering of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 5, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.

3. Indien de (af) geleverde of bezorgde zaken als bedoeld in lid 2 door gebruiker (moeten) worden geïnstalleerd of gemonteerd alvorens tot ingebruikname van die zaken over te kunnen gaan, is contractant verplicht de in lid 2 bedoelde controle op uiterlijke / zichtbare gebreken uit te voeren: terstond nadat de installatie of montage is voltooid alsmede zo spoedig mogelijk daarna die zaken te controleren op nietdirect zichtbare gebreken.

4. Ingeval aflevering plaatsvindt ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 3, is contractant verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 72 uur uit te voeren nadat gebruiker een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 8 lid 1 aan contractant heeft doen uitgaan.

5. Contractant is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel ten aanzien van zichtbare gebreken dit binnen 24 uur na aflevering, bezorging of na voltooiing van de installatie of montage schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan gebruiker kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van .. uur is versteken, behoeft gebruiker niet meer in behandeling te nemen.

6. Ten aanzien van niet - (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde of bezorgde, geldt dat contractant reclames schriftelijk bij gebruiker dient in te dienen binnen 3 dagen nadat deze gebreken door contractant zijn geconstateerd danwel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Het bepaalde in lid 5, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

7. Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie - of ontwerpfouten en die fouten ertoe leiden dat contractant de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en die binnen de hiervoor in de leden 2 tot en met 5 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.

8. Tijdig (en op de juiste wijze) bij gebruiker ingediende reclames geven contractant niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9. Indien gebruiker en contractant van mening verschillen of een door contractant tijdig en op de juiste wijze bij gebruiker ingediende reclame al dan niet gegrond is, wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan een – door partijen gezamenlijk te benoemen - onafhankelijke deskundige. De kosten van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij die (voor het grootste deel / overwegend) door deze in het ongelijk wordt gesteld.

10. Ingeval de reclame door gebruiker dan wel door de in lid 9 bedoelde deskundige gegrond wordt verklaard, is gebruiker slechts gehouden vervangende zaken of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling van gebruiker.

Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van gebruiker niet toegestaan dan wel verplichten gebruiker geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.

11. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar nadat de reclame is ingediend of de deskundige zijn definitieve / eindoordeel heeft gegeven als bedoeld

in lid 9 te worden ingesteld.

 

Artikel 13 (betaling)

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering onder rembours of onder (gedeeltelijke dan wel volledige) vooruitbetaling. In alle andere gevallen geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van gebruiker.

2. Contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is contractant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval gebruiker de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 1, is contractant, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop gebruiker de schriftelijke kennisgeving inzake de opslag heeft verstuurd.

4. De betaling door contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door gebruiker aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan gebruiker is afgedragen. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.

5. Vanaf de eerste dag dat contractant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.

6. Indien contractant niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is gebruiker bevoegd de totstandgekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is contractant aansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

7. Indien gebruiker bij het in verzuim geraken van contractant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,--. Indien gebruiker gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van contractant.

8. Gebruiker heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst - zekerheid voor de betaling te verlangen van contractant of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14 (eigendomsvoorbehoud)

1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blijven in eigendom van gebruiker, totdat contractant de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met gebruiker totstandgekomen overeenkomsten - volledig heeft voldaan.

2. In geval tevens sprake is van verzuim van contractant ingevolge artikel 13 of contractant in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 6, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 13 lid 5 in zijn geheel is voldaan of de boete of de opslagkosten ingevolge artikel 8 lid 2 of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 13 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.

3. In geval gebruiker in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van gebruiker totdat contractant (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.

4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op contractant is overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.

5. Vanaf het moment dat contractant ingevolge artikel 13 in verzuim is of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is gebruiker bevoegd de aan contractant afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. Contractant is verplicht deze zaken op de eerste vordering van gebruiker onverwijld aan hem terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van contractant. Na terugname zal contractant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.

6. Indien contractant uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en contractant daarin deelgenoot wordt, is contractant verplicht op de eerste vordering van gebruiker aan hem een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op contractant die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op contractant, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

8. Contractant is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan/op hem is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in artikel 6, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van gebruiker individualiseerbaar zijn en zullen blijven.

9. De in lid 8 bedoelde verplichting is van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1, bij gebreke waarvan contractant gehouden is alle daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.

10. Contractant is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan gebruiker ter inzage te geven, bij gebreke waarvan contractant gehouden is alle daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.

11. Contractant is verplicht om op eerste vordering van gebruiker alle aanspraken dan wel vorderingen uit hoofde van de in lid 10 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan hem te verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op contractant, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

12. Het bepaalde in lid 11 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van contractant tegen een of meerdere van diens afnemers of andere derden.

 

Artikel 15 (eigendommen gebruiker)

1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die gebruiker of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan contractant ter beschikking stelt (zoals afbeeldingen, tekeningen, opgaven, schema’s, afmetingen, reclame of promotiemateriaal en dergelijke), blijven te allen tijde in eigendom van gebruiker of de derde(n). Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij contractant gehouden is die zaken op eigen kosten aan gebruiker te retourneren.

2. Contractant dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van gebruiker of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.

3. Het is contractant niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.

4. Het is contractant niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen gebruiker en contractant gesloten overeenkomst. De in lid 1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door gebruiker daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.

5. Contractant is verplicht aan gebruiker onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. Contractant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die gebruiker daardoor lijdt of mocht gaan lijden.

 

Artikel 16 (ontbinding)

1. Indien contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met gebruiker totstandgekomen overeenkomst voldoet, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen.Dit, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van contractant of van diens overlijden of indien contractant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is contractant verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan gebruiker.

3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die gebruiker heeft op contractant direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 17 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door gebruiker ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (installatie) plannen en dergelijke.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.

3. In geval van opdrachten van contractant tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart contractant gebruiker voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

4. Gebruiker is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van contractant af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van contractant of derden en zonder dat gebruiker daarvoor enigerlei vergoeding aan contractant of een derde is verschuldigd.

 

Artikel 18 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

2. Op de tussen gebruiker en contractant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen gebruiker en contractant.

3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement te Amsterdam is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen gebruiker en contractant, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

 

Opgesteld te Rotterdam op 1 januari 2012.